Regulamin Sklepu Internetowego www.katalogiroslin.pl

od dnia 25 grudnia 2014 roku

 

Informacja o Właścicielu sklepu

Sklep internetowy działający pod adresem www.katalogiroslin.pl prowadzony jest przez:

Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 80 lok.71, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000029722, NIP 951-18-07-033, REGON 012913145, kapitał zakładowy w pełni opłacony - 50000 PLN,

e-mail : zamowienia@katalogiroslin.pl ,

nr telefonu 22 435 47 20

Zarząd spółki:
Agnieszka Żukowska - Prezes Zarządu

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta jest czynne, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 0 22 435 47 20 oraz pod adresem
e-mail: zamowienia@katalogiroslin.plOpłata dla Klienta za połączenia telefoniczne z naszym numerem jest zgodna z cennikiem dostawcy usług telefonicznych, z których korzysta Klient.

Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie w Sklepie www.katalogiroslin.pl, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Agencji Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 80 lok.71 oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Powierzone Agencji Promocji Zieleni dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.katalogiroslin.pl
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich - zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa
 4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 6. Akceptując regulamin Klient zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833.

Opisy i zdjęcia produktów

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów będących w sprzedaży w sklepie www.katalogiroslin.pl, w tym w szczególności foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.katalogiroslin.pl, kierowane przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Zdjęcia towarów zamieszczonych na www.katalogiroslin.pl są ilustracjami poglądowymi i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotów. Niezmienne są jednak ich opisane właściwości.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.katalogiroslin.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności i akceptuje swój wybór.
 3. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.katalogiroslin.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy.

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.katalogiroslin.pl.
 2. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 3. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
 5. Sklep www.katalogiroslin.pl prowadzi też sprzedaż hurtową. Zamówienia składane przez jednego Klienta na produkt w ilości większej dziesięć sztuk zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.katalogiroslin.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS lub FedEx.
 2. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firmy kurierskiej i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach
  i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Klient chyba, że opis oferty stanowi inaczej.
 4. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 5. Wraz z towarem wydawane są faktury VAT (na życzenie).

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób: W momencie odbioru towaru:
  1. gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.
  2. gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika
 2. Agencja Promocji Zieleni Sp. z o. o. może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w  potwierdzeniu zamówienia wysłanym  przez Agencję Promocji Zieleni w momencie przyjęcia go do realizacji.
 3. Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. na piśmie pod rygorem nieważności.

Zwrot towaru

 1. Klient, który zakupił towar w sklepie www.katalogiroslin.pl, może go zwrócić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu (doręczenie towaru) i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. Wraz z odsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo.
 2. Produkty zwracane zgodnie z pkt. 1, nie mogą nosić oznak użytkowania. W przypadku niespełnienia powyższego warunku produkty nie zostaną przyjęte.
 3. Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. po otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz otrzymaniu towarów zwróci Klientowi wszelkie płatności, w tym koszt dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem, że jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, to Agencja zwrócić Klientowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia za pośrednictwem poczty.
 4. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 1, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego towaru pomniejszona o koszty dostawy w przypadku, gdy ponosiła je Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosiła je Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.
 5. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół
  i uszkodzony towar wysłać na adres: Al. Jana Pawła II 80 lok.71., 00-175 Warszawa na koszt firmy Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. lub nie odbierać przesyłki.

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.katalogiroslin.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Załączniki: 

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy 

 

ZAŁACZNIK NR 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas, to jest Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa, adres e-mail: zamówienia@katalogiroslin.pl telefon: 22 435 47 20, o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy w drodze oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@katalogiroslin.pl lub wysłane pocztą na adres:

Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 80 lok. 71

00-175 Warszawa

Załącznik nr 2 jest wzorem formularza odstąpienia od umowy z którego Klient może skorzystać ale nie jest to obowiązkowe.

Termin dostarczenia umowy uważa się za zachowany jeśli pismo zostanie wysłane przed upływem terminu do odstąpienia umowy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Niniejszy wzór formularza odstąpienia od umowy jest załącznikiem do ustawy o prawie konsumenta, która wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.

 

…………………………………

Miejscowość i data

……………………………………

……………………………………

……………………………………

Dane Konsumenta i Adres zamieszkania

                                                                                                                              Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.

                                                                                                                              Al. Jana Pawła II 80 lok. 71

                                                                                                                              00-175 Warszawa

                                                                                                                              NIP 951-18-07-033

                                                                                                                              REGON 012913145

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Ja/My(*) …………………………………………………………………………………………….. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) usługi(*) …………………………………………………………………………………………………………
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………………….


Podpis konsumenta(-ów) ……………………….
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 


(*) Niepotrzebne skreślić.